Individueel

In mijn optiek is de belangrijkste taak van een coach dat deze de cliënt helpt om zichzelf te helpen. Alle individuele coachtrajecten van Leggeloo Consult zijn erop gericht om de zelfredzaamheid van ieder mens zoveel als mogelijk te stimuleren.

 

Een belangrijk deel van een coachtraject bestaat uit observatie van het eigen gedrag in de werk- en privéomgeving. Het verkrijgen van zelfkennis en het vergroten van het zelfbewustzijn vormen de basis voor gedragsverandering. Inzicht en daaruit voortvloeiend, begrip voor de ontstaansgeschiedenis van het gedrag, maakt dat iemand ook de waarde van zijn of haar ontstane gedrag kan inzien.

 

Met behulp van een drietal gedegen coachtrajecten (zie onderstaand) en toegang tot een modern digitaal leerportaal wordt de cliënt aan alle kanten geholpen om het huidige gedrag zo goed als mogelijk te observeren en vanuit rust te werken aan nieuw gedrag.

C o a c h i n g  m e t  d i g i t a l e  o n d e r s t e u n i n g

Leer intensiever en maak je resultaten duurzaam


 

Op basis van meer dan 15 jaar ervaring met het onderwerp 'gedragsverandering', heb ik helaas kunnen constateren dat we allemaal last hebben van piekeren, 'in je hoofd zitten', vastlopen, de verbinding met anderen soms kwijt zijn etc. Ons hoofd draait vrijwel altijd op volle toeren om alles bij te kunnen houden, met op den duur alle gevolgen van dien: stress, spanning, onzekerheid, ergernis, lichamelijke (pijn)klachten.

Iedereen is in feite op zoek naar 'mentaal welbevinden' en dat draait in de kern simpelweg om de balans tussen denken en voelen, tussen hoofd en lijf. Iedere coachvraag gaat in essentie over dit onderwerp en wanneer je mentale balans weet te bereiken, zul je als vanzelf meer innerlijke rust, meer kracht en meer zelfvertrouwen ervaren. Ik heb een praktische online leeromgeving ontwikkeld die succesvol is gebleken en bovendien ook duurzame resultaten geeft!

 

Wanneer het coachtraject namelijk wordt ondersteund met behulp van één van de twee online programma's van het platform ‘Uit je hoofd, in je lijf’ (UJHIJL) zijn resultaten echt binnen enkele weken te behalen. Afhankelijk van je coachvraag kun je kiezen uit het programma: Aanpak van Stress of het programma Grip op je Gedrag. 

 

Resultaten 2017 
Effecten bij klanten in 2017 geeft het volgende beeld:

                                         Vóór training        Ná training:

 

Voor meer informatie, klik hier voor de digitale folder. Of bezoek de website www.uitjehoofd-injelijf.nl.

C o a c h i n g  m e t  d e  Z e l f  K o n f r o n t a t i e  M e t h o d e

Zelfreflectie als aanzet tot ontwikkeling en verandering


 

Een belangrijk instrument waar ik gebruik van maak in een coachingstraject is de ZelfKonfrontatieMethode (ZKM®). Dit is een heldere en effectieve methode die snel de rode draad in iemands functioneren weet te ontdekken en aangeeft welke motieven en emoties daarbij een rol spelen. De methode is vanaf 1990 aan de Universiteit van Nijmegen ontwikkeld. Diverse (promotie)onderzoeken hebben de effectiviteit van de methode wetenschappelijk aangetoond.

 

De ZKM is een relatief kort en intensief coachingstraject volgens een vaste opbouw. Samen met de coach, gaat je je eigen geschiedenis en verhaal in kaart brengen. Vervolgens worden aan dit verhaal persoonlijke gevoelens gekoppeld. Hierdoor krijgt iemand een grondig inzicht in de patronen in zijn leven en wordt bewustwording gestimuleerd. Van daaruit brengen we samen de gewenste veranderingen aan. Het zelfonderzoek en de coaching is een uiterst effectieve methode om op basis van nieuwe inzichten, ook nieuw gedrag te gaan ontwikkelen. 

 

Stappen in de ZKM 

Coaching volgens de ZKM methode start met een zelfonderzoek waarin iemand zelfstandig nieuwe inzichten ontdekt.

  1. Zelfonderzoek: formuleren persoonlijke zinnen en scoren met gevoelens
  2. Analysegesprekken: ontdekken van persoonlijke inzichten en thema's
  3. Observeren thema's in dagelijkse praktijk en oefenen met nieuw gedrag.

 

Garantie voor kwaliteit
De ZKM is één van de weinige coachmethoden met een eigen unieke beroepsvereniging (de ZKM Vereniging) en certificering van de leden die de methode in de praktijk brengen. Als ZKM-coach ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging voor ZKM-coaches: de ZKM Vereniging 
Voor een digitale folder van de ZKM methode, klik hier.

M i j n  o n l i n e  l o o p b a a n r e i s

Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?


 

Het traject ‘Mijn online loopbaanreis’ is in 2018 ontwikkeld en biedt de mogelijkheid om eens grondig stil te staan bij de eigen loopbaan en vanuit inzicht in de eigen kwaliteiten, voorkeuren en drijfveren verder te kijken naar mogelijkheden en kansen. Het traject is uniek in zijn opzet en combineert individuele- en/of groepsgesprekken met de coach samen met een persoonlijke leeromgeving op internet. De combinatie tussen gesprekken en een online leeromgeving geeft jou veel vrijheid om te lezen en oefenen op elk gewenst tijdstip. Bovendien blijkt het erg effectief en sterk motiverend te werken.

 

In 6 modules heb jij je plan van aanpak klaar!

De online loopbaanreis bestaat uit 6 modules waarin je kennis maakt met een zeer afwisselend aanbod van theorie, opdrachten, oefeningen, film en audio. Indien het traject in een groep wordt doorlopen, zijn er bovendien diverse discussiemomenten met de groep ingebracht, waardoor het leren van- en met elkaar wordt versterkt. Je kunt dit traject ook op individuele basis met de coach doorlopen.

 

In de eerste module gaan we na wat het doel is dat je met dit traject voor ogen hebt. Om vervolgens stil te staan bij je persoonlijke eigenschappen, je talenten en vaardigheden, je motivatie en drijfveren. De laatste module is gericht op het maken van een actieplan, wat ervoor moet zorgen dat jouw doelen en acties ook echt uitgevoerd gaan worden.

Voor meer informatie, klik hier voor de korte flyer voor werkgevers.  Of bezoek de website www.loopbaanreis.nl   

Wil je zien hoe de leeromgeving van Mijn online Loopbaanreis eruit ziet? Klik hieronder voor een indruk.

 

Webdesign by van Heemstra WebdesignWebdesign