Mijn werkwijze


Wanneer je als cliënt voor kiest om met mij in zee te gaan of wanneer je voor mijn praktijk kiest als opdrachtgever, dan is er een aantal uitgangspunten, die mij en mijn werkwijze kenmerken. In het onderstaande vind je deze kenmerken kort uitgewerkt.

 

K w a l i t e i t   m e e t b a a r  m a k e n

Van start tot resultaat in kaart gebracht


Meten is weten!
 

In ieder traject of dienst staat het behalen van een zo goed mogelijk resultaat centraal. Dat bereiken we deels door vanaf de start van een traject zorgvuldig aandacht te besteden aan het concreet formuleren van een ontwikkelvraag, gekoppeld aan een wens waar naar toe gewerkt dient te worden.

 

De inzet van een online leeromgeving maakt dat alle belemmeringen, lichamelijke-, geestelijke- en vermoeidheids-klachten geregistreerd worden aan begin en aan het eind van het traject. Zo houden we zicht op het resultaat en kunnen we onze opdrachtgevers van cijfers en feiten voorzien.

Bovendien wordt zowel aan het begin, als ook tussentijds en aan het einde van het traject, de opdrachtgever nadrukkelijk meegnomen in de voortgang van het traject. We bespreken in hoeverre het resultaat al zichtbaar is en wat er eventueel verder nog nodig is om zo dicht mogelijk bij de wens te kunnen komen. 

 

Onze resultaten uit 2020

 

 

D u u r z a m e   v e r a n d e r i n g ?

Denken, voelen en doen in balans


Zelfbewustzijn is de sleutel

 

Alle verandering in het gedrag van mensen begint bij het bewust worden van jezelf. Het feit dat je je (soms pijnlijk) bewust bent geworden van knelpunten in je gedrag en hier de last van ervaart, kan een belangrijke reden zijn om überhaupt een coach te zoeken en te starten met een traject.

 

Het vergroten van het zelfbewustzijn door het opdoen van zelfkennis vormt dan ook de basis van ieder traject. Vanuit een toegenomen zelfbewustzijn kun je vervolgens stapsgewijs werken aan verandering van je gedrag, waarbij ook dan weer zelfbewustzijn en zelfobservatie centraal staan.


Kenmerkend voor de trajecten en trainingen van Leggeloo Consult is dat we altijd aandacht besteden aan de wisselwerking tussen denken, voelen en doen. Als deze binnenste drie-eenheid in jezelf in balans is, dan verandert de buitenste schil mee: je houding, communicatie of gedrag.

Duurzame verandering

 

Wanneer kun je spreken van een échte duurzame verandering? Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen pas echt een verandering doormaken, wanneer zij ook daadwerkelijk kunnen voelen dat er iets anders is. Het cognitief weten wat er aan de hand is of weten hoe je iets op een andere manier kan uitvoeren, vormt slechts een deel van de verandering.

 

Pas wanneer ‘je denken’, ‘je gevoelens’ en ‘je lichaam’ aan elkaar worden verbonden, ontstaat een echte blijvende en gevoelde verandering.

 

In alle programma’s van Leggeloo Consult wordt dan ook aandacht geschonken aan het verbinden van lichaam en geest. 

 

Door te oefenen met het lichamelijk voelen van emoties of spanning, wordt het lijntje met je onderbuik (je intuïtieve bewustzijn) versterkt en wordt het resultaat ook duurzaam.

G e l i j k w a a r d i g e h e i d  e n  P r i v a c y    

Beide hebben mijn zorg en aandacht


Gelijkwaardig aan elkaar

 

Elk traject dat wordt afgelegd is een gezamenlijke onderneming tussen cliënt en coach, die ieder hun eigen expertise inzetten: als cliënt ben je deskundig over je eigen leven, je drijfveren en je emoties; als coach kan ik het proces zo goed mogelijk sturen in de richting van de gewenste uitkomst.

Vanuit een veilige basis waarin je respect voelt voor wie je bent, wordt de confrontatie met je houding en je gedrag niet geschuwd. Het uiteindelijke doel van ieder traject is altijd om je in staat te stellen om (zelf)sturing aan het leven te geven en je te ontwikkelen als mens.

Privacy

 

Vanuit Leggloo Consult hecht ik veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Met mijn Privacybeleid wil ik heldere informatie geven over hoe ik omga met je persoonsgegevens. Ik doe er uiteraard alles aan om je privacy te waarborgen. Leggeloo Consult houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor meer informatie over het privacybeleid, kun je hier het volledige privacydocument downloaden.  

 

 

Webdesign by van Heemstra WebdesignWebdesign