Mijn werkwijze

K w a l i t e i t  e n  z a k e l i j k h e i d

Van probleemstelling tot oplevering


 

Met de individuele trajecten, de groepstrainingen en de online trainingsactiviteiten vanuit Leggeloo Consult richt ik me specifiek op het terrein van 'mens en arbeid'. De aanleiding voor een traject of training vloeit in de praktijk dan ook vaak voort uit een knelpunt in de werksituatie.

Om de kwaliteit van mijn dienstverlening te kunnen waarborgen, vind ik zakelijkheid en zorgvuldigheid in de benadering van een probleemstelling, als ook in de uitvoering van een traject een zeer belangrijke factor. Door gebruik te maken van kwalitatief beproefde en soms wetenschappelijke instrumenten en door me aan te sluiten bij een beroepsvereniging met veel aandacht voor kwaliteitseisen, wil ik de kwaliteit zoveel als mogelijk garanderen. Mede doordat ik als manager en consultant jarenlang werkzaam ben geweest in het bedrijfsleven, kan ik goed aansluiten bij wat er speelt binnen een zakelijke omgeving.

R e s u l t a a t

Meten is weten


 

In ieder traject of dienst staat het behalen van een zo goed mogelijk resultaat centraal. Dat kan alleen wanneer je vanaf de start van een traject zorgvuldig aandacht besteedt aan het concreet formuleren van een ontwikkelvraag, gekoppeld aan een wens waar naar toe gewerkt dient te worden. De inzet van digitale trainingen, maakt het mogelijk om belemmeringen, lichamelijke-, geestelijke- en vermoeidheidsklachten te registreren aan begin en aan het eind van het traject. Zo houden we zicht op het resultaat en kunnen we onze opdrachtgevers van cijfers en feiten voorzien.

Bovendien wordt niet alleen aan het begin, maar ook tussentijds en aan het einde van het traject in een persoonlijk gesprek met de leidinggevende of opdrachtgever gekeken in hoeverre het resultaat al zichtbaar is en wat er eventueel verder nog nodig is om zo dicht mogelijk bij de wens te kunnen komen. Over het algemeen kun je aannemen dat door het volgen van een traject of training, er een toename van zelfkennis ontstaat. Als gevolg daarvan weet je als mens weer gemakkelijker een balans te brengen tussen je kwaliteit en de bijbehorende valkuil.

G e l i j k w a a r d i g  a a n  e l k a a r

Ieder brengt zijn expertise in


 

Elk traject dat wordt afgelegd is een gezamenlijke onderneming tussen cliënt en coach, die ieder hun eigen expertise inzetten: als cliënt ben je deskundig over je eigen leven, je drijfveren en je emoties; als coach kan ik het proces zo goed mogelijk sturen in de richting van de gewenste uitkomst.

Vanuit een veilige basis waarin je respect voelt voor wie je bent, wordt de confrontatie met je houding en je gedrag niet geschuwd. Het uiteindelijke doel van ieder traject is altijd om je in staat te stellen om (zelf)sturing aan het leven te geven en je te ontwikkelen als mens.

Z e l f b e w u s t z i j n

De sleutel tot ontwikkeling


 

Alle verandering in het gedrag van mensen begint bij het bewust worden van jezelf. Het feit dat je je (soms pijnlijk) bewust bent geworden van knelpunten in je gedrag en hier de last van ervaart, kan een belangrijke reden zijn om überhaupt een coach te zoeken en te starten met een traject.

Het vergroten van het zelfbewustzijn door het opdoen van zelfkennis vormt dan ook de basis van ieder traject. Vanuit een toegenomen zelfbewustzijn kun je vervolgens stapsgewijs werken aan verandering van je gedrag, waarbij ook dan weer zelfbewustzijn en zelfobservatie centraal staan.
Kenmerkend voor de trajecten en trainingen van Leggeloo Consult is dat we altijd aandacht besteden aan de wisselwerking tussen denken, voelen en doen. Als deze binnenste drie-eenheid in jezelf in balans is, dan verandert de buitenste schil mee: je houding, communicatie of gedrag.

D u u r z a m e  v e r a n d e r i n g ?

Denken, voelen en doen in balans


 

Wanneer kun je spreken van een échte duurzame verandering? Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen pas echt een verandering doormaken, wanneer zij ook daadwerkelijk kunnen voelen dat er iets anders is. Het cognitief weten wat er aan de hand is of weten hoe je iets op een andere manier kan uitvoeren, vormt slechts een deel van de verandering. Pas wanneer ‘je denken’, ‘je gevoelens’ en ‘je lichaam’ aan elkaar worden verbonden, ontstaat een echte blijvende en gevoelde verandering.

In alle programma’s van Leggeloo Consult wordt dan ook aandacht geschonken aan het verbinden van lichaam en geest. Door te oefenen met het lichamelijk voelen van emoties of spanning, wordt het lijntje met je onderbuik (je intuïtieve bewustzijn) versterkt en wordt het resultaat ook duurzaam

P r i v a c y

Uw privacy is mijn zorg


 

Vanuit Leggeloo Consult hecht ik veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Met dit Privacy beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met je persoonsgegevens. Ik doe er uiteraard alles aan om je privacy  te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Leggeloo Consult houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor meer informatie over dit privacy beleid, kunt u hier het volledige Privacydocument downloaden.

Webdesign by van Heemstra WebdesignWebdesign